Dịch vụ seo 9.9/10 bởi 919 người bình chọn.

LVM LAB 1

Thông tin đĩa:
- /dev/sda: đĩa hệ thống
- 4 HDD: /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde cho LVM, mỗi đĩa dung lượng khoảng 30GB, sử dụng 20GB
1. Format đĩa:
- fdisk /dev/sdb
Enter: n (tạo partition mới)
Enter: p (tạo primary partition)
Enter: 1 (tạo part số 1)
Enter (First sector default)
Enter: +20000M (Last sector: 20GB)
Enter: t (chọn partition type)
Enter: 8e (linux LVM)
Enter: w (write changes)
Tương tự cho sdc, sdd, sde. Check lại bằng fdisk -l
2. Tạo Physcial Volume
pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
Kiểm tra bằng pvdisplay
3. Tạo Volume Group
vgcreate fileserver /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
Kiểm tra bằng vgdisplay, vgscan
Đổi tên bằng vgrename, xóa bằng vgremove
4. Tạo Logical Volume
lvcreate –name share –size 40G fileserver
lvcreate –name backup –size 5G fileserver
lvcreate –name media –size 1G fileserver
Kiểm ta bằng lvdisplay hoặc lvscan
Đổi tên bằng lvrename, xóa bằng lvremove
Mở rộng Logical Volume
lvextend -L1.5G /dev/fileserver/media
Thu hẹp LV
lvreduce -L1G /dev/fileserver/media
5. Tạo FS
mkfs.ext3 /dev/fileserver/share
mkfs.ext3 /dev/fileserver/backup
mkfs.ext3 /dev/fileserver/media
6. Tạo mountpoint
mkdir /var/media /var/backup /var/share
7. Mount
mount /dev/fileserver/share /var/share
mount /dev/fileserver/backup /var/backup
mount /dev/fileserver/media /var/media
Check bằng df -h
8. Edit file fstab
/dev/fileserver/share  /var/share   ext3    default  0 0
/dev/fileserver/backup  /var/backup   ext3    default  0 0
/dev/fileserver/media  /var/media   ext3  rw,default  0 0
Restart
Done
Trả hệ thống lại tình trạng cũ:
1. Unmount
umount /var/share
umount /var/backup
umount /var/media
2. Xóa LV
lvremove /dev/fileserver/share
Check lại bằng lvdisplay
3. Xóa VG
vgremove fileserver
Check lại bằng vgdisplay
4. Xóa PV
pvremove /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sde1 /dev/sdd1
Check lại bằng pvdisplay
5. Xóa các dòng vừa thêm trong file fstab
Reboot
Check lại bằng df -h
Refrence: How to forge LVM